Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Για να τελειώνουμε με αυτή τη μαλακία της κόντρας Εκκλησίας - πολιτείας

Παιχνίδια παίζονται παντού, έτσι είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα από τότε που υπάρχουν "οργανωμένες" κοινωνίες, έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα της κατοχής και της χούντας το ίδιο συνέβαινε και στην κοινωνία άλλα και στην εκκλησιά .

Τι νόημα έχουν λοιπόν οι συζητήσεις για το τι έκανε και τι δεν έκανε η εκκλησιά ; Κάποιοι έκαναν, κάποιοι δεν έκαναν, κάποιοι βολεύτηκαν ..... έτσι
είναι αυτά.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε τότε μήπως και καταλάβουμε ότι δεν έχει απολύτως κανένα νόημα αυτή η αντιπαράθεση απλός εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς που δεν είναι η ώρα να τους αναλύσουμε.

Κατοχή

7.000 περίπου κληρικοί την εποχή της κατοχής, πάνω από τους μισούς πήραν  μέρος στην Εθνική Αντίσταση(οι  απλοί κληρικοί, παιδιά του λαού)
Το ιερατείο  όμως όχι  απλώς απουσίαζε, αλλά ήταν και στήριγμα των κατακτητών !

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, διορίστηκε  από την κατοχική «κυβέρνηση» του Τσολάκογλου. 
Στις επιστολές του προς την «κυβέρνηση» , ο Δαμασκηνός τους ευλογούσε δηλώνοντας για παράδειγμα ότι «αποβλέπομεν μετά βαθείας εκτιμήσεως προς την τολμηράν πρωτοβουλίαν την οποίαν αναλάβατε»
Αυτός είχε εκδιώξει από το θρόνο τον Χρύσανθο και αποκαλούσε τα Τάγματα Ασφαλείας σαν «τελευταία εφεδρεία» του Έθνους...

Οι επικεφαλής του Αγίου Όρους έστειλαν  επιστολή προς τον Χίτλερ, με την οποία καλούσαν την  "Αυτού Εξοχότητα"  τον Χίτλερ να «αναλάβη υπό την υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν» το Αγιο Ορος.

Η επιστολή που έστειλαν προς τον Χίτλερ  μια μέρα πριν  η Βέρμαχτ μπει στην Αθήνα

Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.

Εξοχότατε,

Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων.

Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν
ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δέ αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών καί Κυριάρχων Μονών καί πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν καί κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων καί των διαδόχων Αυτών.

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών καί ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος(882), Ιωάννου Τσιμισκή(972), Κωνσταντίνου Μονομάχου(1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων καί των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν καί αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων καί επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων.

Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως καί Εθνικότητος, σκοπός καί αποστολή καθ’ όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή καί εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής καί κλασσικής φιλολογίας καί καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος καί η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.

Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν καί την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.

Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως.

Απο το Ιστορικό Διπλωματικό Αρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών

Χούντα

15/7/1999  ο μητροπολίτης Λέρου,  ζητώντας συγνώμη γιατί την περίοδο της χούντας δηλώνει: "η Ιεραρχία της Εκκλησίας δεν στάθηκε στο ύψος της". "Δεν υπάρχει ούτε ένα κείμενο της Ιεράς Συνόδου που να είναι αντάξιο της αποστολής της".

Το παραπάνω νομίζω τα λέει όλα και δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. 

Και λοιπόν ; τι έγινε ; κάποιοι ήταν με το λαό κάποιοι δεν ήταν , τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή τώρα ; να ασχολούμαστε μ΄αυτο; Δεν υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα στη χώρα μας με τα οποία επιβάλετε να ασχοληθούμε; Σαφώς και υπάρχουν, οικονομία προσφυγικό, παιδεία κτλ.

Μην μπαίνετε σε τέτοιου είδους διαδικασίες λοιπόν,το μόνο που καταφέρνουν είναι να αποσπάσουν την προσοχή σας από την πραγματική ουσία του θέματος της εκκλησία, που δεν είναι άλλη από το αν πρέπει να γίνει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας ή όχι !

Η συντακτική ομάδα του "Εμπλοκή"

.